خیلی بده...

خیلی بده ناراحت باشی ولی بخندی.خیلی بده...

خیلی بده خودتو یه نفر دیگه نشون بدی.خیلی بده...

خیلی بده تو دلت به چیزی باشه ولی یه چیز دیگه بگی.خیلی بده...

خیلی بده از یه چیز دیگه خوشن بیاد ولی خودتو به یه چیز دیگه علافمند نشون بدی.خیلی بده...

خیلی بده...خیلی بده...خیلی بده...

/ 0 نظر / 46 بازدید