حكومت نظامي دركلاس

سکوت32.gifحرف نزن ما قیام می کنیم ما قیام می کنیم  درکلاس ما همیشه حکومت نظامیه

ما نموتونیم وایستیم نمیتونیم راه بریم موقعی وارد کلاس میشیم حق نداریم کلاه سرمون

باشه ماهم همیشه از این کار های مبصر  اعصابمون خورده47.gifیکی دیگهحق نداریم لبخند بزنیم

شعارما :ما قیام می کنیم

/ 0 نظر / 19 بازدید