سکوتحرف نزن ما قیام می کنیم ما قیام می کنیم  درکلاس ما همیشه حکومت نظامیه

ما نموتونیم وایستیم نمیتونیم راه بریم موقعی وارد کلاس میشیم حق نداریم کلاه سرمون

باشه ماهم همیشه از این کار های مبصر  اعصابمون خوردهیکی دیگهحق نداریم لبخند بزنیم

شعارما :ما قیام می کنیم